Polityka Prywatnosci - Centrum Medycyny i Estetyki
19754
page-template-default,page,page-id-19754,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Polityka Prywatnosci

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA DLA PACJENTA

 

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. 2018, poz. 1000, jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

 

 

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz przekazanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że:

 

  1. Państwa dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi, w szczególności dane wpisywanie w Karcie pacjenta związane z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Państwa usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  2. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszej klinice. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonane leczenie/usługa.
  3. Państwa dane osobowe podawane w celach marketingowych, wysyłki informacji o promocjach i rabatach w naszej klinice lub w innym celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pozostałych usług oferowanych przez nasz gabinet, a wyraźnie zawartych w treści zgody, którą otrzymasz do podpisania. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa ale   nie otrzymacie Państwo informacji o rabatach.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
  • marketingu własnych produktów lub usług – do czasu wycofania przez Państwa udzielonej wcześniej zgody,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

 

6) Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Centrum Medycyny i Estetyki  sp. z o.o. ul. Astronautów 14/2  02-154 Warszawa oddz. Kielce ul. Staszica 6 lok 03, Centrum Medycyny i Estetyki sp. Jawna Karolina Wodzisławska, P.Pióro, ul. Astronautów 14/2 02-154 warszawa oddział Kielce ul. Staszica 6 lok. 04 zwanych dalej Administratorem.

 

7) Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Państwa danych osobowych: • danych identyfikacyjnych, • danych teleadresowych, • danych biometrycznych, • danych dotyczących stanu zdrowia.

 

8) Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, kontakt email: klinika@centrummedycynyiestetyki.pl

 

9) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu jak również prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

10) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;

 

-konieczność wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 

-konieczność dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

-konieczność ochrony żywotnych interesów Państwa;

 

11) Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

12) Na potrzeby realizacji obowiązku, o którym mowa w p.9 odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Kliniką m.in. laboratoria analityczne, biuro rachunkowe, Centrum Medycyny i Estetyki Karolina Wodzisławska Nip 609 0026198 , indywidualne praktyki lekarskie, lekarzy, którzy Państwa leczą i wykonują zabiegi.

13) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

14) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezeza Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

15) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

16) Administratora Państwa danych osobowych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte. Przepisy dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej stanowią wyjątek od ogólnych zasad wynikających z RODO.

 

17) Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta Państwa dane osobowe będą przechowywane: • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna, •